13. سفارت خانه ها

> هلند > دلفت > 13. سفارت خانه ها

   • سفارت ایران در هلند

سفارت ایران در هلند در شهر لاهه یا دنهاخ قرار دارد.

وب سایت:  http://thehague.mfa.gov.ir

ادرس:

Duinweg 20, 2585 JX, The Hague, Netherlands

شماره تلفن سفارت: 3384001

شماره تلفن بخش کنسولی: 3384000

  • سفارت هلند در  ایران