9. خرید

> هلند > دلفت > 9. خرید

خرید روزانه :

برای خرید روزانه در کشور هلند چند فروشگاه زنجیره ای وجود دارد :

Jumbo(جومبو یا به تلفظ هلندی یومبو):